เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถูกกำหนดให้มีตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้:
• แจ้งและให้คำแนะนำแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และพนักงานที่ดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• ตรวจสอบให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• สร้างความตระหนัก และฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง
• ให้คำแนะนำเมื่อมีการร้องขอเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและติดตามผลการดำเนินงาน
• ให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
• เป็นผู้ติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการปรึกษาหารือเมื่อเหมาะสม รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของการรถไฟแห่งประเทศไทย คือ รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์

หากคุณมีปัญหา ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
โปรดติดต่อเราที่ เจ้าหน้าทีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล dpo@railway.co.th